پیتزا اسنیورت و بیلیکدوزو

پیتزا اسنیورت و بیلیکدوزو

تحویل رایگان در محدوده جمهوریت و اسنیورت و بیلیکدوزو / و عدد پیتزا متوسط(مخلوط،سوجوک،مارگاریتا یا چیکن) +یک عدد نوشابه کوکاکولا ۱ لیتری ........ ۵۵ لیر / چهار عدد پیتزا متوسط(مخلوط،سوجوک،مارگاریتا یا چیکن) +یک عدد نوشابه کوکاکولا ۱ لیتری ....... ۹۹ لیر / دو عدد پیتزا بزرگ (مخلوط،سوجوک،مارگاریتا یا چیکن)+ یک عدد نوشابه کوکاکولا یک لیتری ۶۹ لیر / ه عدد پیتزا بزرگ (مخلوط،سوجوک،مارگاریتا یا چیکن)+ یک عدد نوشابه کوکاکولا یک لیتری ۹۹ لیر/ و عدد همبرگر اکونومی + سیب زمینی سرخ کرده + یک عدد نوشابه کوکا کولا یک لیتری ۴۵ لیر /هار عدد همبرگر اکونومی + سیب زمینی سرخ کرده + یک عدد نوشابه کوکا کولا یک لیتری ۸۹ لیر/شماره سفارشات: 02128533903 /05551513055