بیمارستان آمریکایی استانبول

بیمارستان آمریکایی استانبول

پزشکي هسته اي، فناوري هاي پرتو پزشكي، مراقبت هاي بهداشتي و عمل هاي سرپايي / خصوصی / www.amerikanhastanesi.org / شماره تماس: 904443777