بيمارستان آجي بادام استانبول

بيمارستان آجي بادام استانبول

حوزه درمان سرطان، پرتو درماني، مركز باروري، مرکز اطفال، پزشکي هسته اي، جراحي با ربات، پيوند اعضا / خصوصی/ www.acibadem.com.tr / شماره تماس: 905443800