بیمارستان فلورانس نایتینگِل استانبول

بیمارستان فلورانس نایتینگِل استانبول

استخوان و مفاصل، بخش سرطان، بخش کبد و کلیه، گوارش، مرکز قلب و مغز / خصوصی / www.florence.com.tr / شماره تماس: 904440436