بیمارستان ارمنی سورپ آگوپ استانبول

بیمارستان ارمنی سورپ آگوپ استانبول

توسط پزشکان ارمنی مقیم ترکیه تاسیس شد / خصوصی / www.surpagop.com / شماره تماس: 902122301718