بیمارستان ایستینیه استانبول

بیمارستان ایستینیه استانبول

یالیز، بخش پرتو درمانی، بیوشیمی، آسیب شناسی، میکروبیولوژی و آندوسکوپی / خصوصی / www.medicalpark.com.tr / شماره تماس: 904446623