بیمارستان دانشگاهی مارمارا

بیمارستان دانشگاهی مارمارا

بیمارستان دانشگاهی مارمارا / دولتی / آدرس: Başıbüyük Mahallesi, 34854 Maltepe/Istanbul, Turkey