رستوران شیراز

رستوران شیراز

رستوران ایرانی شیراز/ واقع در شهر استانبول/ منطقه ی کادیکوی/ *شماره تماس:905355688922*