رستوران طهرون

رستوران طهرون

رستوران طهرون / Maslak, Dereboyu 2 Cd No:5 İç Kapı No:74, 34398 Şişli/İstanbul / شماره تماس: 902123463898