نام: دکتر سحر / تخصص: دندانپزشک / محل طبابت: باهچه شهیر / شماره تماس: 5444837495