نام: دکتر قباد / تخصص: دکتر زنان و زایمان / محل طبابت: بیمارستان هالکالی کنت / شماره تماس: 5419183637