دکتر بهرام بارلاس

دکتر بهرام بارلاس

نام: دکتر بهرام بارلاس / تخصص: دکتر زنان و زایمان / محل طبابت: بیمارستان خصوصی آسیا / شماره تماس: 532275172