فروش زمین جهت ساخت تجاری مسکونی Büyükçekmece İstanbul

فروش زمین جهت ساخت تجاری مسکونی Büyükçekmece İstanbul

قوانین ساخت و ساز: زمین های تجاری با مجوز ساخت چهار و نیم طبقه با ارتفاع ۱۲/۵ زمین های مسکونی با مجوز ساخت سه و نیم طبقه با ارتفاع ۱۰/۵ Taks 25% Kaks 75% قیمت زمین ها: زمین های تجاری متری: ۵۰۰۰ هزار لیر هر متر زمین های مسکونی: متری ۳۶۰۰و نوعی دیگر ۴۲۰۰ هزار لیر هر متر می باشد