نام:TED ISTANBUL KOLEJI / برنامه درسی:American /گروه سنی: 3 -18 / زبان: English/Turkish / زبان دوم : فرانسه /اسپانیایی / آلمانی /تلفن: 02164850333 / موقعیت:Beykoz