کارخانه برای فروش منطقه Siliviri توسط شرکت MIRA

کارخانه برای فروش منطقه Siliviri توسط شرکت MIRA

کارخانه با اسناد و مدارک آماده اخذ مجوز میباشد .مساحت زمین 1680 مترمربع ، مساحت ساختمان 3000 متر مربع ،ارتفاع ساختمان 12 متر ، 3 دقیقه تا مسیر بزرگراه Avrupa ، پنج دقیقه تا مسیرD-100 ، شش دقیقه به مسیر سریع E-80، دارای منابع آب و برق ، سیستم های حفاظتی. برای تماس مستقیم با شرکت MIRA ، با شماره 1768 157 532 90+